• Lidmaatschap bij Nemelaer

 • Contributie seizoen 2021/2022

   

  In juli willen we de contributie gaan verwerken. Iedereen krijgt vooraf een factuur, via de mail of via de post. De leeftijd is bepalend voor het bedrag dat aan contributie verschuldigd is, als peildatum geldt 1-1 van de start van het seizoen.
  In verband met corona zijn de contributiebedragen voor seizoen 2021/2022 per leeftijdsgroep ongewijzigd t.o.v. vorig seizoen en luiden als volgt:

  groep:

  bedrag €

  Geb jaar

  O7 

  62,=

  Na 2014

  O8 tm O13

  114,=

  2009 tm 2014

  O14-O15

  123,=

  2007 en 2008

  O16 tm O19

  136,=

  2003 tm 2006

  Senioren

  206,=

  Voor 2003

  35+ comp

  107,=

  Voor 2003

  Rustend lid

  48,=      

   

   

  • Leden die alleen maar trainen en niet voetballen zijn de gehele contributie verschuldigd.
  • De contributie gaat in op de 1e  van het kwartaal waarin men lid wordt.
  • De contributie wordt voor nieuwe leden geïnd middels een automatisch incasso, waarbij de leden het recht hebben om binnen de wettelijke termijn het afgeschreven bedrag te laten storneren.
  • Bij betaling middels een andere methode wordt een extra bedrag (€ 1,50) in rekening gebracht.
  • De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Aanmaningen worden automatisch aangemaakt. Hiervoor worden per aanmaning extra kosten in rekening gebracht.
  • Is de contributie op 1 oktober van het seizoen nog niet betaald dan volgt er een onmiddellijk speelverbod.

  Alle leden die geen automatische incasso machtiging hebben afgegeven krijgen een rekening thuis gestuurd met de daarbij horende extra kosten. Leden waarvan een e-mailadres bekend is, ontvangen de nota via de mail. Gespreide betaling van de contributie is mogelijk per kwartaal en halfjaar maar kan alleen middels automatische incasso.

  Kledingfonds

  Alle leden krijgen vanuit de vereniging kleding verstrekt. Hiervoor wordt, behalve voor O7 en senioren 35+comp, een bijdrage gevraagd van € 15,- per lid.

  Omdat de kleding vorig seizoen vanwege corona nauwelijks is gebruikt heeft het bestuur besloten om voor seizoen 21/22 de bijdrage aan het kledingfonds niet in rekening te brengen.

   Contributie reductie

  Voor gezinnen met meerdere leden (vanaf 3 leden), bestaat de mogelijkheid om reductie te verkrijgen op betaalde contributiebedragen. Deze reductie is afhankelijk van het aantal inwonende gezinsleden die contributieplichtig zijn en wordt verleend over de laagst betaalde contributiebedragen inclusief toeslag kledingfonds.
  De rustende leden en leden van de club van 100 komen niet voor reductie in aanmerking. Aanvragen voor gezinsreductie kunnen worden ingediend door invullen van het digitale formulier op https://www.nemelaer.nl/contact/gezinskorting/

  Lidmaatschap kader

  Leiders, trainers, bestuursleden en leden van de jeugdcommissie zijn ook lid van de KNVB en zodoende ook verzekerd bij eventuele ongevallen. Mits men geen actief voetballer is, komen de kosten van dit lidmaatschap voor rekening van Nemelaer. Veteranen die leider zijn van A,B of Ma, Mb en hierdoor niet in de gelegenheid zijn om de meeste wedstrijden te spelen betalen het 35+comp-tarief.

  Onderbreking lidmaatschap

  Indien men tijdelijk het lidmaatschap wil onderbreken vanwege een blessure of een verblijf in het buitenland, dan kan men dit melden middels een mail naar contributie@nemelaer.nl De tijdelijke onderbreking moet 3 maanden of langer zijn.

  De contributie voor het gehele seizoen (10 actieve maanden) is dan als volgt: het aantal actieve maanden keer het jaartarief/10 vermeerderd met het aantal niet actieve maanden keer het tarief rustend lid/10. De maanden juni en juli tellen niet mee.

  Bij opzegging en heraanmelding van het lidmaatschap geldt dat de volledige jaarcontributie over 2 jaren in rekening wordt gebracht indien men zich in 2 opeenvolgende seizoenen af- en opnieuw aanmeldt.

  Financiële ondersteuning

  Wil jij sporten maar is daar thuis niet genoeg geld voor?
  Helaas kunnen niet alle kinderen sporten omdat niet elke ouder/verzorger dit kan betalen. En dat terwijl sporten, samen met je vrienden zo leuk is.

  Voor wie?
  Kom jij uit een gezin waar niet genoeg geld aanwezig is om jou te laten sporten op een sportvereniging? Dan kan de gemeente je misschien wel helpen. Zij kunnen wellicht jouw contributie en de benodigde sportspullen betalen. Neem hierover contact op met jouw gemeente.

  Informatie

  Voor informatie over de contributie kan men terecht bij Jan van de Loo, contributie@nemelaer.nl