• Lidmaatschap bij Nemelaer

 • Contributie seizoen 2022/2023

   

  In juli willen we de contributie gaan verwerken. Iedereen krijgt vooraf een factuur, via de mail of via de post. De leeftijd is bepalend voor het bedrag dat aan contributie verschuldigd is, als peildatum geldt 1-1 aan de start van het seizoen.
  De contributiebedragen voor 2022/2023 zijn als volgt:

  groep:

  bedrag €

  Geb jaar

  O7

  63,=

  Na 2015

  O8 tm O13

  116,=

  2010 tm 2015

  O14-O15

  126,=

  2008 en 2009

  O16 tm O19

  139,=

  2004 tm 2007

  Senioren

  210,=

  Voor 2004

  Dames vrijdag

  77,=

  Voor 2004

  Rustend lid

  49,=      

   

   

  • Leden die alleen maar trainen en niet voetballen zijn de gehele contributie verschuldigd.
  • De contributie gaat in op de 1e  van het kwartaal waarin men lid wordt.
  • De contributie wordt voor nieuwe leden geïnd middels een automatisch incasso, waarbij de leden het recht hebben om binnen de wettelijke termijn het afgeschreven bedrag te laten storneren.
  • Bij betaling middels een andere methode wordt een extra bedrag (€ 1,50) in rekening gebracht.
  • De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Aanmaningen worden automatisch aangemaakt. Hiervoor worden per aanmaning € 2,50 extra kosten in rekening gebracht.
  • Is de contributie op 1 oktober van het seizoen nog niet betaald dan volgt er een onmiddellijk speelverbod.

  Alle leden die in het verleden geen automatische incasso machtiging hebben afgegeven krijgen een rekening thuis gestuurd met de daarbij horende extra kosten. Leden waarvan een e-mailadres bekend is, ontvangen de nota via de mail. Gespreide betaling van de contributie is mogelijk per kwartaal en halfjaar maar kan alleen middels automatische incasso.

  Kledingfonds

  Alle leden krijgen vanuit de vereniging kleding verstrekt. Hiervoor wordt, behalve voor O7 en de vrijdagdamescompetitie, een bijdrage gevraagd van € 15,- per lid.

  Contributie reductie

  Voor gezinnen met meerdere leden (vanaf 3 leden), bestaat de mogelijkheid om reductie te verkrijgen op betaalde contributiebedragen. Deze reductie is afhankelijk van het aantal inwonende gezinsleden die contributieplichtig zijn en wordt verleend over de laagst betaalde contributiebedragen inclusief toeslag kledingfonds.
  De rustende leden en leden van de club van 100 en andere leden die reeds korting genieten, komen niet voor reductie in aanmerking. Aanvragen voor gezinsreductie kunnen worden ingediend door invullen van het digitale formulier op https://www.nemelaer.nl/contact/gezinskorting/

  Lidmaatschap kader

  Leiders, trainers, bestuursleden en leden van de jeugdcommissie zijn ook lid van de KNVB en zodoende ook verzekerd bij eventuele ongevallen. Mits men geen actief voetballer is, komen de kosten van dit lidmaatschap voor rekening van Nemelaer.

  Onderbreking lidmaatschap

  Indien men tijdelijk het lidmaatschap wil onderbreken vanwege een blessure of een verblijf in het buitenland, dan kan men dit melden middels een mail naar contributie@nemelaer.nl De tijdelijke onderbreking moet 3 maanden of langer zijn.

  De contributie voor het gehele seizoen (10 actieve maanden) is dan als volgt: het aantal actieve maanden keer het jaartarief/10 vermeerderd met het aantal niet actieve maanden keer het tarief rustend lid/10. De maanden juni en juli tellen niet mee.

  Bij opzegging en heraanmelding van het lidmaatschap geldt dat de volledige jaarcontributie over 2 jaren in rekening wordt gebracht indien men zich in 2 opeenvolgende seizoenen af- en opnieuw aanmeldt.

  Financiële ondersteuning

  Indien het voor u als ouder te moeilijk mocht blijken om de contributie te betalen, kan u zich wenden tot Stichting Leergeld Oisterwijk.

  Stichting Leergeld wil kinderen uit Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk wél laten meedoen op school, met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. De contributie wordt rechtstreeks vanuit Stichting Leergeld overgemaakt naar onze vereniging. Leergeld werkt in alle gevallen vertrouwelijk en met respect voor uw privacy.

  Het is belangrijk dat u een aanvraag doet voor de aanvang van het nieuwe sportseizoen:
  Let op: Elk seizoen dient u een nieuwe aanvraag te doen!

  Links:
  [1] http://www.leergeld.nl/oisterwijk
  [2] https://www.leergeld.nl/oisterwijk/doe-een-aanvraag/#direct-aanvragen

  Informatie

  Voor informatie over de contributie kan men terecht bij Jan van de Loo, contributie@nemelaer.nl